Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Please select the General Terms of Delivery and Payment due to the official language at the place of business of your ordering company. If a specific national language version is not available, please select the English language version.

Download:
 

Op deze pagina vindt u eerdere versies van de "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden" van Würth Industrie Service GmbH & Co. KG.

Als u een raamovereenkomst met Würth Industrie Service GmbH & Co. KG een raamovereenkomst hebt gesloten, waarin wordt verwezen naar de toepasselijkheid van de AV, kunt u de AV bekijken die van kracht waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten en die dus van toepassing zijn op uw contractuele relatie, afhankelijk van de datum waarop uw raamovereenkomst werd ondertekend. Andere versies (talen & uitgiftestatus) kunnen te allen tijde bij ons worden aangevraagd.

Versie per 01.12.2020:

DE, EN, NL

Versie per Juni 2013:

DE & EN

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Würth Industrie Service GmbH & Co. KG (geldig vanaf 20-03-2024)

 

Preambule

De Würth Industrie Service GmbH & Co. KG (in het vervolg: Würth) levert als handelaar en dispositief-logistieke procesdienstverlener C-delen aan zijn klanten (in het vervolg: ‘Besteller’). Daarbij vindt de verzorging plaats via hard- en software gebaseerde systeemconcepten (bijv. Kanban, verkoopautomaten), die een positieve uitwerking hebben op aanschafkostenstructuur van de klanten. In de regel worden C-delen gekenmerkt door geringe stukskosten en worden ze vervaardigd in massaproductie. Dit resulteert in een breed leveringsassortiment van Würth, dat kan reiken van gangbare catalogusproducten (bijv. DIN-/normdelen) voor algemeen gebruik tot klant specifieke speciale delen (niet-Würth-catalogusproducten) met bijzondere en/of (veiligheids-)kritische kenmerken, die een productieproces- en productvrijgaveprocedure volgens VDA band 2 of PPAP-Handboek AIAG doorlopen. Deze laatstgenoemde delen vallen bij Würth onder een specifieke processturing die zich uitstrekt van de initiële artikelaanleg tot de selectie van de leveranciers en het productvrijgaveproces tot aan de planning, uitvoer en documentatie van kwaliteitsmaatregelen. Zodoende kunnen voor een dergelijke speciale schroef aanzienlijke kwalitatieve alsmede prijsverschillen ontstaan. De vraag welk kwaliteits-/prijsniveau door Würth geleverd moet worden, hangt af van de eisen van de besteller. Deze kent het inbouwgeval, de montagesituatie en het beoogde gebruik en moet op basis daarvan beslissen of hij een gangbaar catalogusproduct of een hoogwaardiger speciaal deel bij Würth wil kopen. Hiertoe dient de besteller de producten in het kader van zijn constructie verantwoordelijkheid te specificeren en deze eisen in het kader van de aanvankelijke productaanvraag aan Würth mee te delen. Vervolgens is Würth in staat tot een adequate processturing van het betreffende product met gebruikmaking van de beschikbare instrumenten van een handelaar, wat wederom leidt tot een met het gebruiksdoel overeenstemmende, kwalitatieve levering aan de besteller.

I. Geldigheidsgebied, algemeen

1. De onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in hun actueel geldige versie gelden voor alle zakelijke relaties tussen Würth en zijn klanten. Ze gelden uitsluitend indien de besteller een ondernemer (§ 14 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk beleggingsfonds is.

2. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden exclusief; voorwaarden van de besteller die hieraan tegengesteld zijn of ervan afwijken, worden door Würth niet erkend, tenzij Würth uitdrukkelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. De onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook dan wanneer Würth op de hoogte is van tegengestelde of van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller en de opdracht toch bevestigt en/of zonder voorbehoud uitvoert.

3. In specifieke gevallen getroffen individuele afspraken met de besteller hebben altijd prioriteit boven deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke bevestiging van Würth bepalend.

4. Voor de vereiste schriftelijke vorm in de zin van voornoemd punt 3 en voor de hier volgende bepalingen is de tekstvorm van §126 b BGB voldoende. Dientengevolge dienen met name juridische verklaringen en kennisgevingen die na het sluiten van de overeenkomst door de besteller moeten worden gedaan aan Würth (bijv. termijnstellingen, reclames, verklaring van opzegging of mindering) in tekstvorm te worden gedaan om rechtsgeldig te zijn.

5. Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften zijn alleen bedoeld ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden daarom de wettelijke voorschriften, voor zover ze in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet expliciet zijn gewijzigd of uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

II. Sluiting van de overeenkomst

1. De aanbiedingen van Würth zijn vrijblijvend en vormen geen bindende aanbiedingen voor zover ze niet nadrukkelijk als bindend zijn gekenmerkt of een bepaalde aanvaardingstermijn bevatten. Dit geldt ook wanneer Würth aan de besteller catalogi, technische documentaties, andere productbeschrijvingen of documenten ter beschikking heeft gesteld.

2. De bestelling van de goederen door de besteller geldt als bindend aanbod van overeenkomst. Voor zover uit de bestelling niet anders blijkt, heeft Würth het recht om dit aanbod van overeenkomst binnen vier (4) weken na ontvangst bij Würth aan te nemen.

3. Aannemen komt tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de kant van Würth of met het versturen van de goederen aan de besteller.

4. Voor omvang en onderwerp van de prestatie zijn enkel de orderbevestiging of bij onmiddellijke uitvoer van de order de daadwerkelijk geleverde goederen plus pakbon beslissend. Wanneer een door Würth verstuurde orderbevestiging herkenbare wijzigingen tegenover de bestelling van de besteller bevat, dan geldt diens akkoord als gegeven wanneer de besteller in het geval van een verstuurde orderbevestiging van Würth niet binnen tien (10) werkdagen schriftelijk bezwaar aantekent tegen deze orderbevestiging. In elk geval geldt het akkoord uiterlijk dan als gegeven wanneer de besteller de prestatie aanvaardt, zonder in het kader van de controle- en meldplichten volgens paragraaf X punt 3 schriftelijk bezwaar aan te tekenen.

5. In geval van uitwisseling van elektronische documenten via Electronic Data Interchange (EDI) of in geval van sluiten van de overeenkomst via e-commerce is aanvullend paragraaf XIII van toepassing.

III. Prijs- en betalingsvoorwaarden

1. Alle door Würth gehanteerde prijzen gelden af magazijn Bad Mergentheim en zijn exclusief de op het moment van de geleverde prestatie geldende wettelijke btw. Wanneer de overeengekomen prestatietijd langer dan vier maanden bedraagt, behoudt Würth zich het recht voor, zijn prijzen met een aankondigingstermijn van één maand in alle redelijkheid te wijzigen, wanneer na sluiten van de overeenkomst wijzigingen in de aanschafkosten optreden op grond van prijsschommelingen bij de grondstoffen, overbezetting van de productiecapaciteit, wisselkoersen, transportkosten, cao’s, invoerrechten of vergelijkbare kostenverhogende factoren, welke buiten de invloedssfeer van Würth liggen. Op aanvraag van de besteller zal Würth de kostenverhogende factoren aantonen. Wanneer de prijs met meer dan 20% stijgt, kan de besteller de overeenkomst opzeggen.

2. Bij een verzendingskoop (par. VI, punt 1) komen de transportkosten af magazijn en de kosten van een door de besteller gewenste transportverzekering ten laste van de besteller. Voor zover niets anders is overeengekomen, is Würth gerechtigd de wijze van verzenden, in het bijzonder transportbedrijf, verzendtraject, verpakking, zelf te bepalen. Eventuele invoerrechten, belastingen en overheidsheffingen komen ten laste van de besteller.

3. In zoverre Würth – zonder dat er een wettelijke aanspraak van de besteller bestaat – geleverde goederen weer terugneemt, brengt Würth voor de daardoor ontstane extra inspanningen terugname kosten in rekening ter hoogte van 20% van de goederenwaarde (overeengekomen bruto aankoopprijs) van de terug te nemen goederen; deze kosten bedragen ten minste 15 euro.

4. Voor kleine orders onder een goederenwaarde van 150,- EUR wordt een toeslag van 25,- EUR voor kleine hoeveelheden berekend, indien er geen afwijkende individuele afspraken bestaan. Bij leveringen naar het buitenland kan een land specifieke toeslag voor kleine hoeveelheden worden berekend navenant de extra inspanningen hiervoor.

5. Voor zover niets anders is overeengekomen, moet de overeengekomen aankoopprijs binnen tien (10) kalenderdagen na de factureringsdatum worden betaald. Bepalend voor de datum van de betaling is de ontvangst bij Würth. Bij overeenkomsten met een goederenwaarde van meer dan 5.000,- Euro is Würth gerechtigd een aanbetaling ter hoogte van 30% van de aankoopprijs te vragen. De aanbetaling moet binnen tien (10) kalenderdagen na de factureringsdatum worden betaald.

6. Na afloop van de onder punt 5 genoemde betalingstermijn raakt de besteller, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is, in gebreke. Tijdens de periode waarin de besteller in gebreke is, wordt over de aankoopprijs de wettelijk vastgestelde rente wegens te late betaling geheven. Würth behoudt zich het recht voor op verderstrekkende schadeclaims in geval van achterstallige betaling. Tegenover handelaars blijft de aanspraak van Würth op de rente voor handelaars die in gebreke zijn gebleven (§ 353 HGB, Duitse Wetboek van Koophandel) onverlet.

7. De besteller heeft slechts in zoverre recht op schadevergoeding of retentie als de rechtsgeldigheid van zijn claim vastgesteld of onbetwist is. Als de levering gebreken vertoont, blijven de tegen rechten van de besteller onverlet.

8. Indien na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat de aanspraak van Würth op de aankoopprijs door gebrekkige prestaties van de besteller gevaar loopt (bijv. bij een verzoek tot opening van een insolventieprocedure), dan is Würth volgens de wettelijke voorschriften gerechtigd tot weigering van levering en – eventueel na termijnstelling – tot opzegging van de overeenkomst (§ 321 BGB), alternatief tot na verhandeling van de zakelijke condities (bijv. betaling vooraf). Bij overeenkomsten over de productie van niet-fungibele goederen (eenmalige producten) kan Würth de overeenkomst direct opzeggen; de wettelijke regelingen over de onontbeerlijkheid van de termijnstelling blijven onverlet.

9. Indien Würth uit een vaste zakenrelatie met de besteller een opeisbare aanspraak op betaling heeft tegen de besteller, dan kan Würth verdere goederenleveringen weigeren tot de besteller aan de opeisbare betaling heeft voldaan. Dit geldt ook bij overschrijding van een door Würth aan de besteller verleende kredietlimiet.

10. Voor zover de verschuldigde aankoopprijs ondanks de opeisbaarheid ervan niet wordt voldaan, vindt er volgens de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming een gegevensoverdracht plaats aan de met Würth samenwerkende kredietinformatiebureaus of dienstverleners voor incassomanagement.

11. Indien Würth op basis van een SEPA-machtiging van de besteller gerechtigd is d.m.v. een automatische incasso vorderingen tegen de besteller te innen, verklaart de besteller ermee akkoord te gaan dat Würth hem uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de dag van de geplande inning van een SEPA-incasso (uitvoeringsdatum) een voorafgaand informatief bericht (pre-notificatie) hierover toezendt.

IV. Eigendomsvoorbehoud

1. Totdat de volledige betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen uit de desbetreffende koopovereenkomsten en uit de lopende zakenrelatie (hierna "gezekerde vorderingen") heeft plaatsgevonden, behoudt Würth zich het eigendomsrecht op de verkochte goederen voor.

2. De onder het eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen niet aan derden worden verpacht, noch als zekerheid in eigendom worden gegeven voordat volledige betaling van de gezekerde vorderingen heeft plaatsgevonden. De besteller dient Würth onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer en voor zover derden toegang tot de goederen van Würth krijgen.

3. Bij gedrag van de besteller dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder bij niet-betaling van de opeisbare aankoopprijs, is Würth gerechtigd volgens de wettelijke voorschriften de overeenkomst op te zeggen en de goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud en de opzegging terug te eisen. Indien de besteller de opeisbare aankoopprijs niet betaalt, mag Würth alleen aanspraak maken op deze rechten wanneer Würth de besteller vooraf een gepaste betalingstermijn heeft gesteld of een dergelijke termijnstelling volgens de wettelijke voorschriften onontbeerlijk is.

4. De besteller is bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen op reglementaire wijze te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden de volgende aanvullende bepalingen.

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de door verwerking, vermenging of verbinding van de goederen van Würth ontstane producten met hun volle waarde, waarbij Würth als vervaardiger geldt. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht behouden blijft, verwerft Würth het mede-eigendom in de verhouding van de berekende waarde van de verwerkte, vermengde of verbonden goederen. Verder geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b) Conform de vorige paragraaf draagt besteller de uit de doorverkoop van goederen of producten ontstane vorderingen tegen derden nu reeds volledig, resp. ten bedrage van het eventuele mede-eigendomsaandeel van Würth, als zekerheid af aan Würth. Würth aanvaardt de cessie. De onder punt 2 genoemde plichten van de besteller gelden ook ten aanzien van de gecedeerde vorderingen.

(c) Naast Würth blijft de besteller gemachtigd tot het innen van de vordering. Würth verplicht zich de vordering niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen tegenover Würth nakomt, hij niet in gebreke raakt, er geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen hem bestaat en zijn prestaties geen andere gebreken vertonen. Wanneer dit echter wel het geval is, kan Würth eisen dat de besteller de gecedeerde vorderingen en de desbetreffende crediteuren bekend maakt, dat hij alle voor het innen benodigde gegevens verstrekt, dat hij de bijbehorende documenten overhandigt en dat hij de cessie meldt aan de crediteuren (derden).

(d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 10% hoger is dan de vorderingen van Würth, zal Würth op verzoek van de besteller zekerheden vrijgeven. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij Würth.

V. Leveringsdatum, leveringstermijn, overmacht en leveringsvertraging

1. Leverings- resp. prestatiedata en leverings- resp. prestatietermijnen worden in het kader van het sluiten van de koopovereenkomst volgens paragraaf II punt 3 apart overeengekomen resp. door Würth aangegeven bij de inontvangstneming van de bestelling. Mits niet nadrukkelijk als bindend aangegeven gaat het om een ongeveer aangegeven levertijd. Indien verzendingskoop werd overeengekomen hebben de leveringsdata en -termijnen betrekking op het moment van de overdracht aan de met het transport belaste derde partij op de plaats van levering overeenkomstig paragraaf VI punt 1.

2. Het begin van de individueel overeengekomen resp. door Würth aangegeven leverings- resp. prestatiedatum veronderstelt duidelijkheid inzake alle zakelijke en technische kwesties, met name ook de tijdige verstrekking van product- en procesvrijgaven door de besteller.

3. De naleving van de leverings- of prestatieverplichting van Würth veronderstelt bovendien dat de besteller zijn verplichtingen op tijd en correct is nagekomen. De exceptie van een niet nagekomen overeenkomst blijft voorbehouden.

4. In geval van uitwisseling van elektronische documenten met bepaalde vaste datastructuren via Electronic Data Interchange (EDI) of in geval van sluiten van de overeenkomst via e-commerce is aanvullend paragraaf XIII van toepassing.

5. Wanneer Würth zelf niet, niet correct of niet op tijd wordt beleverd, ofschoon Würth bij betrouwbare voorleveranciers de nodige bestellingen heeft gedaan, dan wordt Würth ontslagen van zijn prestatieplicht en kan Würth de overeenkomst opzeggen. Würth is verplicht om de besteller onmiddellijk op de hoogte te stellen van de niet-beschikbaarheid van de prestatie en elke reeds verrichte tegenprestatie van de besteller onmiddellijk te restitueren. Er is in dit geval geen sprake van schuld van Würth.

6. Ernstige gebeurtenissen, zoals overmacht, arbeidsconflicten, onrusten, oorlogs- of terroristische conflicten en pandemieën, welke onvoorspelbare gevolgen hebben voor het uitvoeren van de prestatie, ook en met name doordat ze toeleveranciers betreffen, vrijwaren de contractanten voor de duur van de storing en navenant hun effect van hun verplichtingen, zelfs wanneer deze al in verzuim zouden zijn. Dit gaat niet gepaard met een automatische ontbinding van de overeenkomst tenzij de levering vanwege dergelijke gebeurtenissen voor een van de contractanten achteraf onredelijk wordt. Als onredelijk in voornoemde betekenis gelden voor Würth met name de volgende situaties:

(a) Wanneer Würth voor een gangbaar catalogus- of normproduct een aanvraag doet bij meer dan zes voorleveranciers uit zijn vaste kring van leveranciers en hierbij geen aanbod krijgt dat een prestatie volgens de overeenkomst mogelijk maakt.

(b) Wanneer het gewone gebruik, de specifieke toepassing van de besteller en/of het specificatie conforme productieproces van een te leveren voorwerp een specifieke eis aan het prestatievermogen van de voorleverancier veronderstelt en Würth ten behoeve van een alternatief niet beschikt over een aantoonbaar capabele en daarmee voor het betreffende productbereik geschikte voorleverancier binnen zijn vaste kring van leveranciers.

(c) Wanneer een alternatieve aanschaf om te voldoen aan de overeenkomst een prijsverhoging aan de aanschafzijde van Würth ten gevolge heeft, welke ertoe leidt dat de nieuwe aanschafprijs meer dan 5% boven de tot dan toe overeengekomen prijs tussen de besteller en Würth ligt.

Verder zijn de contractanten het erover eens, hun verplichtingen bij een dergelijke belemmering naar eer en geweten aan de veranderde verhoudingen aan te passen. In elk geval dienen de contractanten elkaar onmiddellijk na het ervaren van een dergelijke belemmering of gebeurtenis op de hoogte te stellen.

7. Indien een leverings- resp. prestatietermijn of een leverings- of prestatiedatum is overeengekomen of door Würth in het vooruitzicht is gesteld en wordt vervolgens op grond van gebeurtenissen zoals hierboven onder punt 5 en 6 vermeld de overeengekomen leverings- resp. prestatietermijn of de overeengekomen leverings- of prestatiedatum met meer dan twee weken bij Würth-catalogusproducten resp. vier weken bij niet-Würth-catalogusproducten overschreden, of indien bij een niet-bindende prestatietermijn het vasthouden aan de overeenkomst voor de besteller objectief onredelijk is, dan is de besteller voor het nog niet vervulde deel gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst.

8. De aanvang van de leveringsvertraging door Würth wordt bepaald door de wettelijke voorschriften, waarbij afwijkend t.o.v. §286 (2) BGB in elk geval aan aanmaning door de besteller vereist is.

9. Wanneer een hardware-gebaseerd systeemconcept met permanente nalevering (bijv. Kanban, verkoopautomaten) in gebruik is, dan veronderstelt intreden van verzuim bij afwezigheid van een afwijkende aparte overeenkomst verder dat dit niet ligt aan een buitengewone stijging van de behoefte van de besteller. Hiervan is dan sprake wanneer de bestelde hoeveelheid meer bedraagt dan 30% van het glijdende jaargemiddelde op maandniveau en/of een op basis van het verbruik tot dan toe overeengekomen systeemopbouw (aantal systemen/bakken, bezetting van de vakken) de gestegen behoefte niet aan kan. Om dergelijke beschikbaarheidsproblemen bij systeemconcepten te voorkomen dient de besteller te verwachten stijgingen van de behoefte op tijd bij Würth te melden om een aanpassing van het systeem mogelijk te maken.

10. Wanneer Würth met de levering in verzuim geraakt, kan de besteller een forfaitaire vergoeding voor zijn verzuimschade eisen. Het schadebedrag bedraagt voor elke volledige kalenderweek van de vertraging 0,5% van de netto aankoopprijs, echter in totaal hoogstens 5% van de netto aankoopprijs van de te laat geleverde goederen. Würth behoudt zich het recht voor aan te tonen dat de besteller in het geheel geen schade of slechts een aanzienlijk geringere schade heeft opgelopen dan het bovengenoemde bedrag. Wanneer de besteller een forfaitaire vergoeding voor zijn verzuimschade op basis van deze bepaling eist, dan wordt deze verrekend met een daarnaast gevorderde aanspraak overeenkomstig paragraaf XI van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

VI. Levering en risico-overgang

1. De levering vindt plaats af magazijn Bad Mergentheim, waar ook de plaats van uitvoering is. Op aanvraag en kosten van de besteller worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verzonden (verzendingskoop). Voor zover niet anders is overeengekomen, is Würth gerechtigd de wijze van verzenden (in het bijzonder transportbedrijf, verzendtraject, verpakking) zelf te bepalen.

2. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze aanvaardbaar zijn. Als aanvaardbaar in de zin van deze bepaling gelden met name de volgende gevallen:

(a) De deellevering kan door de besteller in het kader van zijn contractuele toepassingsbereik worden gebruikt.

(b) Levering van de resterende bestelde goederen is gewaarborgd.

(c) Voor de besteller ontstaan hierdoor geen aanzienlijke extra inspanningen.

3. Onder inachtneming van de heersende belangen en binnen redelijke grenzen behoudt Würth zich in afzonderlijke gevallen het recht voor op meer- of minderlevering. Daarbij is Würth met name gerechtigd de eerstvolgende grotere verpakkingseenheid te leveren en in rekening te brengen indien de door de besteller gewenste verpakkingseenheid niet beschikbaar is. Bovendien zijn binnen de afzonderlijke verpakkingseenheden geringe, tolerantie gerelateerde afwijkingen bij de hoeveelheid mogelijk voor producten die normaliter door wegen worden verpakt.

4. Het risico van verlies of verslechtering van de goederen door toevallige omstandigheden gaat uiterlijk bij de overdracht op de besteller over. Bij verzendingskoop gaat het risico van verlies of verslechtering van de goederen door toevallige omstandigheden en het risico van vertraging al bij de uitlevering van de goederen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de/het anderszins tot het verrichten van de verzending bestemde persoon of bedrijf over. Wanneer de besteller in gebreke blijft bij de inontvangstneming, gaat het risico op hem over.

VII. Afnameovereenkomst en verzuim bij inontvangstneming

1. Voor goederen die Würth speciaal voor de besteller op basis van diens aangegeven behoefte/verbruik en/of specifieke bevoorradingsovereenkomsten bezorgd en opgeslagen heeft, gelden de bestaande, individuele afnameovereenkomsten. Indien een dergelijke individuele regeling ontbreekt dienen de goederen in zo regelmatig mogelijke tijdsbestekken en hoeveelheden te worden afgenomen. Hierbij kan Würth echter uiterlijk na 15 maanden vanaf meegedeelde resp. overeengekomen beschikbaarheid bij Würth de afname van de betreffende goederen verlangen.

2. Wanneer geen afname overeenkomstig voornoemd punt 1 plaatsvindt, dan is Würth bevoegd tot berekening van een vaste vergoeding t.h. van 25,- EUR voor elke nieuw aangebroken kalenderweek en per bezette opslaglocatie. Geldig maken en aantonen van verdere, geringere of geen opslagkosten blijven de besteller voorbehouden. Het vaste bedrag wordt verrekend met overige financiële aanspraken.

3. Indien de besteller in gebreke blijft bij de inontvangstneming of verzuimt mee te werken, of wanneer de levering vertraging oploopt wegens andere redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk is, dan is Würth gerechtigd tot het eisen van schadeloosstelling inclusief meerkosten (bijv. kosten voor transport, opnieuw opslaan, opslaan) voor de hierdoor ontstane schade. Daarbij is een vaste minimum vergoeding van 45,- EUR per betreffende leveringspositie verschuldigd. De besteller is gerechtigd, aan te tonen dat de schade lager ligt. Het vaste bedrag wordt verrekend met overige financiële aanspraken.

VIII. Octrooirechten, terbeschikkingstelling van documenten

1. Octrooirechten in de zin van deze paragraaf zijn patenten, modellen, ontwerpen en designs, merken, inclusief hun respectievelijke aanmeldingen, alsmede auteursrechten.

2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen is Würth verplicht, de prestaties enkel in het land van de productie- en van de leveringsplaats vrij van commerciële octrooirechten van derden te leveren.

3. De besteller verplicht zich ertoe, Würth onmiddellijk te informeren over geclaimde octrooiaanspraken van derden op de door Würth geleverde producten. Wanneer daadwerkelijk sprake is van een overtreding van de kant van Würth kan Würth (a) een gebruiksrecht proberen te krijgen, (b) op zijn kosten ofwel de prestaties zo wijzigen of vervangen dat ze niet in overtreding zijn met het octrooirecht, maar feitelijk toch op een voor de besteller aanvaardbare wijze voldoen aan de overeengekomen functie- en prestatiekenmerken, of (c) de besteller vrijwaren van claims tegenover de eigenaar van de octrooirechten. Wanneer deze aanvullende prestatie voor Würth onmogelijk of slechts tegen onevenredige voorwaarden mogelijk is, heeft Würth het recht om de betreffende prestaties tegen vergoeding van de verrichte betaling terug te nemen. De plicht tot betaling van schadevergoeding door Würth gaat zeker niet verder dan beschreven in paragraaf XI.

4. De voornoemde verplichtingen bestaan alleen indien en voor zover de besteller een overtreding niet heeft erkend of schikkingen met de derde partij heeft gesloten, de schending van het octrooirecht niet door speciale voorschriften van de besteller is veroorzaakt of de prestatie door de besteller is veranderd of aan andere prestaties is gekoppeld en Würth alle verweermaatregelen en onderhandelingen over een schikking voorbehouden blijven.

5. De besteller waarborgt dat toegevoegde goederen en prestaties, evenals door de besteller beschikbaar gestelde documenten, vrij zijn van octrooirechten van derden. In geval van een claim op Würth wegens overtreden van zulke rechten van derden verplicht de besteller zich ertoe, Würth volledig te vrijwaren van dergelijke claims van derden en Würth alle kosten voor een juridisch verweer te vergoeden alsmede Würth alle andere schade, kosten of uitgaven als gevolg van de claim te vergoeden. De besteller is verplicht, ook ongegronde claims van derden met het oog op bovengenoemde rechten af te weren. Wanneer hij de vrijwaring weigert en daarmee de beslissing of de derde partij rechten toekomen aan Würth overlaat, dan dient hij Würth de door deze beslissing veroorzaakte kosten te vergoeden.

6. Door terbeschikkingstelling van documenten verleent de besteller Würth het niet-exclusieve recht om deze voor alle contractueel voorziene doeleinden zonder tijds- of ruimtebeperkingen te benutten. Bij aanvraag van artikelen op basis van reeds beschikbaar gestelde documenten, bijv. tekeningen en specificaties (tekening onderdelen), is Würth gerechtigd deze ten behoeve van de aanvraagbehandeling en de bijbehorende naleving van de overeenkomst beschikbaar te stellen aan voorleveranciers. Voor zover de besteller gewijzigde of nieuwe specificaties vastlegt bij de aanvraag van tekening onderdelen, zonder de gewijzigde of met deze specificaties aangevulde tekeningen aan Würth ter beschikking te stellen, is Würth gerechtigd de beschikbare tekeningen van de besteller te wijzigen of aan te vullen.

7. De besteller garandeert tegenover Würth de actualiteit, volledigheid en juistheid van documenten (specificaties/tekeningen), welke hij Würth ten behoeve van de order beschikbaar stelt. Dit behelst ook de mededeling van bestaande octrooirechten van derden.

8. Indien er in samenhang met de contractuele plichten en/of naleving van de overeenkomst een resultaat ontstaat waarop octrooirechten kunnen rusten, dan komen Würth exclusief alle octrooirechten op dit resultaat toe, tenzij de besteller in beslissende mate betrokken was bij het bereiken van het resultaat. In zo’n geval of in alle andere gevallen waarin een resultaat waarop octrooirechten kunnen rusten gezamenlijk werd bereikt, zijn de contractanten het erover eens dat Würth minstens een kosteloos, ruimtelijk, tijdelijk en inhoudelijk onbegrensd, niet-exclusief gebruiksrecht toekomt. Een overdracht van reeds bestaande octrooirechten van Würth vindt in geen geval plaats. Mocht het in gemotiveerde specifieke gevallen nodig zijn dat de besteller gebruiksrechten op octrooirechten van Würth verwerft, dan verkrijgt hij een voor de duur van het noodzakelijke contractuele gebruik tijdelijk beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

IX. Basis van de overeenkomst en verschuldigde prestatie-omvang

1. Specifieke eisen van de besteller aan processen, afhandeling, serviceomvang alsmede controle- en kwaliteitsmaatregelen worden uitsluitend dan onderdeel van de overeenkomst wanneer deze met de aanvraagspecificatie van een te leveren voorwerp aan Würth beschikbaar werden gesteld en vervolgens voor dit geval tussen de besteller en Würth werden overeengekomen. Algemene verwijzingen naar bestaande bepalingen en regelingen van de besteller worden alleen dan onderdeel van de overeenkomst wanneer Würth uitdrukkelijk heeft ingestemd met insluiten ervan.

2. Op hogere eisen aan de processturing van producten in het productie- en productie begeleidende controleproces kan de besteller zich alleen beroepen wanneer hij de producten met een eerste productontwerp (FAI) als onderdeel van een productieproces- en productvrijgaveprocedure (bijv. VDA deel 2, PPAP-Handboek AIAG) heeft aangevraagd. Daarbij dient de besteller bijzondere en/of (veiligheids-)kritische kenmerken volgens VDA of IATF16949 op basis van de beschikbaar gestelde aanvraagspecificaties tegenover Würth kenbaar te maken en desbetreffende foutenquotes en/of procesprestatie-eisen met Würth overeen te komen.

3. Overeenkomsten, met name mondelinge extra afspraken en toezeggingen van de verkoopmedewerkers van Würth, worden pas bindend door de schriftelijke bevestiging van Würth. Duidelijke vergissingen, druk-, schrijf-, reken- en calculatiefouten zijn niet-bindend en geen reden voor een claim. Een garantie verleent Würth alleen wanneer Würth deze uitdrukkelijk en schriftelijk - met uitsluiting van de tekstvorm - als zodanig heeft aangeduid en op deze basis met de besteller is overeengekomen.

4. De aanbiedingen van Würth berusten op gegevens van de besteller, zonder kennis van de verhoudingen of voorschriften bij de besteller. Een aansprakelijkheid voor een bepaald doel van inzet/toepassing of een bepaalde geschiktheid aanvaardt Würth alleen in zoverre dit op productniveau nadrukkelijk en schriftelijk - met uitsluiting van de tekstvorm - is overeengekomen. Dit geldt ook wanneer Würth zijn prestaties levert volgens tekeningen, specificaties, ontwerpen, plannen enz. van de besteller.

5. Informatie, ontwerpen, monsters of afbeeldingen in catalogi, prijslijsten of ander reclamemateriaal zijn slechts bij benadering (bijv. gewicht, maat, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties of technische gegevens), voor zover ze geen wezenlijke functionele eigenschap betreffen en/of de bruikbaarheid voor het contractuele doel een exacte overeenstemming veronderstelt. Een verwijzing naar technische normen dient ter prestatiebeschrijving en is geen garantie voor de aard van de prestatie.

6. Voor openbare uitlatingen van de producent of andere (derden) (bijv. uitspraken in reclame) aanvaardt Würth als handelaar geen verantwoordelijkheid. Voor reclamaties die gebaseerd zijn op uitspraken van de voornoemde personen, is de aansprakelijkheid uitgesloten.

7. Indien Würth een ontwerp of een eerste productontwerp (FAI) levert of laat maken en dit door de besteller wordt goedgekeurd, geldt de prestatie van Würth overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp als contractconforme prestatie. Hetzelfde geldt wanneer Würth de prestatie volgens door Würth opgestelde voorschriften laat maken welke de besteller heeft goedgekeurd. Wanneer de besteller in het geval van een overeengekomen eerste productontwerp van Würth verlangt dat deze het betreffende product levert ook zonder expliciete goedkeuring van het eerste productontwerp en/of vóór afsluiten van de keuring van het eerste productontwerp door Würth, dan geldt de goedkeuring voor het eerste productontwerp als door de besteller gegeven. De producten welke met het eerste productontwerp overeenstemmen, gelden dan als contractconform.

8. Indien niet anders overeengekomen is een instructie of advies niet verschuldigd. Indien Würth technische informatie geeft of adviserend actief wordt en deze informatie of dit advies niet tot de contractueel overeengekomen prestatie-omvang behoort, dan is dat met uitsluiting van elke vorm van aansprakelijkheid. Wanneer een adviesovereenkomst voorhanden is, gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen van paragraaf XI.

X. Reclames van de besteller

1. Voor de rechten van de besteller bij gebrekkige goederen of rechtsinbreuken gelden de wettelijke voorschriften, voor zover in het onderstaande niet anders bepaald is.

2. Grondslag voor de aansprakelijkheid voor gebreken van Würth is vooral de over de hoedanigheid van de goederen gemaakte afspraak. Als afspraak over de hoedanigheid van de goederen gelden de productbeschrijvingen en specificaties die zijn opgenomen in de catalogi van Würth op basis van de desbetreffende normen (bijv. DIN, ISO) of die de besteller ter beschikking heeft gesteld aan Würth en vervolgens met Würth werden overeengekomen. Voorts wordt de verschuldigde prestatie bepaald volgens paragraaf IX.

3. Reclames van de besteller veronderstellen dat hij zijn wettelijke controle- en meldplichten volgens §§ 377, 381 HGB bij levering heeft vervuld. Met name dient de besteller onmiddellijk na levering een onderzoek naar duidelijk herkenbare gebreken (inclusief verkeerde of minderlevering) en transportschade te doen. Wanneer bij het onderzoek een gebrek blijkt of wanneer een gebrek dat binnen het onderzoek bij levering niet te herkennen was, later optreedt, dan dient dit onmiddellijk schriftelijk bij Würth gemeld te worden. Als onmiddellijk geldt deze melding wanneer deze plaatsvindt binnen zeven (7) werkdagen na levering en bij niet herkenbare gebreken binnen dezelfde termijn vanaf ontdekking resp. vanaf het moment waarop deze bij een geboden onderzoek ontdekt zou zijn. Ter nakoming van de termijn is het voldoende, de melding op tijd te versturen. Wanneer de besteller een correct onderzoek verzuimt en/of reclames volgens bovenstaande bepalingen niet meedeelt, dan gelden de goederen in de geleverde toestand als goedgekeurd in de zin van § 377 HGB.

4. Gereclameerde goederen moet door de besteller apart worden gehouden en dus worden onttrokken aan het verdere verwerkingsproces. Met name mogen zij niet worden verwerkt of ingebouwd. Een overtreding van deze bepalingen geldt als goedkeuring van de kant van de besteller dat aan de overeenkomst is voldaan.

5. Indien de goederen worden gebruikt in producten van de besteller die - in het geval van gebreken aan de door Würth geleverde goederen - een gevaar voor leven en welzijn of een niet-gering gezondheidsrisico vormen, dan dienen de goederen eerst op hun bruikbaarheid gecontroleerd/getest te worden (bijv. in een laboratorium of via een beproeving). Deze verplichting bestaat ook indien door gebruik van deze goederen in desbetreffende producten een uit-/inbouw bij gebreken als onderdeel van na vervulling van de overeenkomst alleen met onevenredig hoge kosten uitvoerbaar is en/of een in verhouding tot de geleverde producten onevenredig hoge gevolgschade door gebreken opgelost moet worden. Deze regeling geldt niet indien een kwaliteitsborgingsovereenkomst met specifieke keuringen voor de betreffende goederen van Würth werd afgesloten.

6. Als de geleverde goederen gebreken vertonen, heeft Würth de keuze of het na vervulling levert door het herstellen van het gebrek (verbetering) of door levering van goederen zonder gebreken (vervangingslevering). Het recht van Würth om de na vervulling onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverlet.

7. Plaats van na vervulling is de plaats van uitvoering; Würth is gerechtigd, na vervulling ook op de actuele locatie van de goederen te leveren, voor zover daar geen gegronde belangen van de besteller tegenover staan.

8. De besteller dient Würth de voor de na vervulling benodigde tijd en gelegenheid te bieden, in het bijzonder door de gereclameerde goederen voor onderzoeksdoeleinden te overhandigen. In het geval van een vervangingslevering moet de besteller de gebrekkige goederen volgens de wettelijke voorschriften aan Würth teruggeven, voor zover in afzonderlijke gevallen geen afwijkende overeenkomst wordt getroffen.

9. De ten behoeve van de controle en de na vervulling vereiste kosten, met name transport-, verkeers-, arbeids- en materiaalkosten, zijn voor rekening van Würth behoudens het hier volgende punt 10, wanneer daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Indien een verzoek tot verbetering van een gebrek echter onterecht blijkt, kan Würth van de besteller eisen, de hierdoor ontstane kosten te vergoeden.

10. In geval van een seriegebrek is de aanspraak op vergoeding van de voor het in- en uitbouwen vereiste kosten beperkt tot 50.000,- Euro per gebrekkige serie, voor zover het betreffende product niet op basis van een eerste productontwerp als onderdeel van een productieproces- en productvrijgaveprocedure volgens VDA band 2 resp. PPAP-Handboek AIAG aan de besteller werd geleverd of de besteller vóór afsluiten van de overeenkomst op een andere wijze zijn bezorgdheid voor hogere kosten aannemelijk heeft gemaakt. In de laatstgenoemde gevallen is kostenvergoeding beperkt tot maximaal 5 miljoen euro per gebrekkige serie. Wettelijke excepties en bezwaren tegen na vervulling eisen van de besteller blijven Würth onafhankelijk van de bovenstaande bepalingen voorbehouden. Van een serie gebrek is sprake wanneer voor losse delen uit een of meer leveringsposities van Würth een bepaald gebrek van dezelfde soort wordt vastgesteld dat vanwege zijn oorzaak, aard en hoedanigheid in de hele leveringspositie resp. in alle leveringsposities voorhanden is.

11. Indien de na vervulling mislukt is of een door de besteller gestelde billijke termijn voor de na vervulling zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke voorschriften onontbeerlijk is, kan de besteller terugtreden uit de aankoopovereenkomst of de aankoopprijs verlagen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat er geen terugtredingsrecht.

12. Aanspraken van de besteller op schadevergoeding resp. vergoeding van vergeefse kosten, zijn alleen mogelijk volgens de voorwaarden van paragraaf XI en zijn verder uitgesloten.

XI. Overige aansprakelijkheid

1. Voor zover uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden inclusief de volgende bepalingen niet anders blijkt, is Würth bij een schending van contractuele en buitencontractuele plichten aansprakelijk conform de desbetreffende wettelijke voorschriften.

2. Tot betaling van schadevergoeding staat Würth – om welke rechtsgrond dan ook - alleen bij opzet en grove nalatigheid borg. Bij eenvoudige nalatigheid is Würth uitsluitend aansprakelijk

(a) voor schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid,

(b) bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting (het vervullen van deze verplichting is een noodzakelijke voorwaarde voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en in de naleving ervan zal en mag de contractpartner een vast vertrouwen hebben); in dit geval blijft de aansprakelijkheid van Würth echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, karakteristiek optredende schade.

3. De voorzienbare, karakteristiek optredende schade in de zin van bovenstaande punt 2 is beperkt tot honderdduizend Euro per aansprakelijkheidsgeval. Een verdergaande aansprakelijkheid bestaat in gevallen waarin de partijen een toepassing volgens paragraaf IX punt 4 zijn overeengekomen en de besteller het hieruit resulterende schaderisico - tenminste ongeveer en eventueel de hieraan ten grondslag liggende eenheid (bijv. per stuk- of tijdseenheid) - cijfermatig heeft berekend. Bij plausibiliteit van deze gegevens neemt de aansprakelijkheid van de kant van Würth toe met het aldus berekende en bevestigde bedrag.

4. De uit punt 2 en 3 resulterende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover Würth een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of garantie heeft gegeven op de hoedanigheid van de goederen. Hetzelfde geldt voor aanspraken van de besteller op basis van de productaansprakelijkheidswet en in het geval dat de aanspraak baseert op privacywetgeving.

5. Wegens een plichtsverzuim dat geen gebrek is, kan de besteller alleen terugtreden of opzeggen wanneer Würth het plichtsverzuim moet behartigen. Een vrij opzeggingsrecht van de besteller (in het bijzonder conform §§ 650, 648 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

XII. Verjaring

1. In afwijking van §438 (1) nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken op basis van gebrekkige goederen of één (1) jaar na aflevering.

2. Als het echter een bouwwerk betreft of een zaak die conform zijn normale gebruikswijze voor een bouwwerk is gebruikt en die het gebrek ervan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn conform de wettelijke regeling vijf (5) jaar na aflevering ($438 (1) nr. 2 BGB). Onverlet blijven ook speciale wettelijke regelingen voor zakelijke aanspraken op teruggave van derden (§438 (1) nr.1 BGB), bij boze opzet van de verkoper (§438 (3) BGB) en voor aanspraken in een leveranciersregres bij eindoplevering aan een verbruiker (§ 478 ff., 445 ff. BGB).

3. De bovenstaande verjaringstermijnen van het aankooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadevergoedingsaanspraken van de besteller die op een gebrek van de goederen zijn gebaseerd, tenzij de toepassing van de geregelde wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB) in specifieke gevallen tot een snellere verjaring zou leiden. De verjaringstermijnen uit de productaansprakelijkheidswet blijven in elk geval onverlet. Voor het overige gelden voor schadevergoedingsaanspraken van de besteller conform paragraaf XI uitsluitend de wettelijke verjaringstermijnen.

XIII. Aanvullende bepalingen bij Elektronische Bezorging

1. Het begrip Elektronische Bezorging omvat in de zin van deze aanvullende bepalingen alle zakelijke processen waarbij via elektronische gegevensoverdracht een directe zakelijke relatie tussen de besteller en Würth wordt afgehandeld. In zoverre omvat deze dus zowel de eShop op internet, statische elektronische catalogi (bijv. BME cat.), dynamische elektronische cataloguskoppelingen via Open Cataloog Interface (OCI-interface) en / of het gebruik van (web-gebaseerde) bestelplatforms alsmede de uitwisseling van elektronische bonnen via Electronic Data Interchange (EDI).

2. In het geval van een EDI-gebaseerde bon uitwisseling met vastgelegde, standaard recordstructuren worden de in elektronische orderbevestigingen (in de zin van paragraaf II punt 3) van de kant van Würth genoemde datums principieel als te verwachten levertermijnen meegedeeld, voor zover er geen afwijkende overeenkomsten tussen besteller en Würth worden getroffen.

3. Bij internetkoop via eShop gaat de hiervoor vereiste registratie van de besteller gepaard met diens instemming met het gelden van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze registratie is een voorwaarde voor het afgeven van een bindend aanbod in de zin van het hier volgende punt 4.

4. De presentatie van producten op internet en in elektronische catalogi vormt geen bindend aanbod van de kant van Würth, maar dient ertoe, de besteller op te roepen tot het doen van een bindend aanbod. Dientengevolge geeft de besteller met het versturen van een bestelling een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst met Würth af. Een overeenkomst wordt dus alleen gesloten door een orderbevestiging van Würth of door levering van de goederen door Würth. Een automatische bevestiging van de ontvangst van de bestelling betekent niet dat Würth het koopaanbod van de besteller aanvaardt.

5. De in de eShop, op internet, in elektronische catalogi of web-gebaseerde platforms vermelde levertijden zijn standaard richtwaarden voor levering binnen Duitsland en zijn vrijblijvend navenant de voorraad. Bij leveringen naar het buitenland worden de levertijden verlengd met de gebruikelijke transactie- en transporttijden van een standaard verzending.

XIV. Waterstofbrosheid

1. Würth en de besteller zijn zich bewust van de veelvuldige oorzaken en problemen van door waterstof veroorzaakte brosse breuken, in het bijzonder bij gegalvaniseerde, hoogvaste of geharde artikelen conform DIN EN ISO 4042 resp. principieel vanaf een trekvastheid van 1000 N/mm² en een kern- of oppervlaktehardheid vanaf 320 HV. Würth kan niet garanderen dat het gevaar van waterstofbrosheid volledig wordt uitgesloten.

2. Indien de waarschijnlijkheid van waterstofbrosheid in het concrete toepassingsgebied van de door Würth geleverde goederen om bijv. constructieredenen of veiligheidsredenen beperkt moet worden, is de besteller verplicht om samen met Würth afspraken te maken over de uitvoering van dit proces en over het aan te schaffen materiaal, teneinde de bovengenoemde gevaren te voorkomen.

3. De DIN EN ISO 4042 in zijn telkens actuele versie is een integraal bestanddeel van de overeenkomsten die tussen Würth en de besteller worden afgesloten.

XV. Terugname van verpakkingen

1. De besteller is gerechtigd, secundaire en tertiaire verpakkingen te retourneren aan Würth. Plaats van retourneren is de vestigingsplaats van Würth in Bad Mergentheim.

2. Verpakkingen kunnen uitsluitend worden teruggenomen gedurende de openingstijden van Würth. Daarbij dient het retourneren altijd in overleg met Würth vooraf afgestemd te worden waarbij de besteller het soort verpakkingen, het soort materiaal en de omvang onder vermelding van de hoeveelheid en het volume in de eenheden kilogram en liter moet vermelden.

3. De besteller dient er bij het retourneren voor te zorgen dat de verpakkingsmaterialen schoon, op materiaal gescheiden en vrij van andere stoffen zijn. Anders heeft Würth het recht, terugname te weigeren of een vergoeding van de meerkosten voor het afvoeren te vorderen. Hetzelfde geldt wanneer de in bovenstaand punt 2 genoemde gegevens van de besteller onjuist zijn.

4. Wanneer de besteller verpakkingsmateriaal zelf afvoert, dient dit volgens de regels te geschieden.

5. In principe zijn de kosten voor terugname van verpakkingen niet inbegrepen in de delenprijs van de geleverde voorwerpen.

6. Pallets en verpakkingen met statiegeld zijn uitgesloten van de bovenstaande bepalingen. Hiervoor geldt een aparte regeling.

XVI. Gegevensbescherming en geheimhouding

1. Met de totstandkoming van een zakelijke relatie verwerkt en bewaart Würth persoonsgebonden gegevens welke voor het uitvoeren van de zakelijke relatie, met name het afhandelen van bestellingen en nakomen van de overeenkomst nodig zijn, en wel conform de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming.

2. Doorgeven van gegevens aan derden vindt met name plaats conform paragraaf III punt 10.

3. Tussen de contractanten overeengekomen prijzen en betalingscondities mag de besteller zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Würth niet meedelen aan derden.

4. Informatie van leveranciers vormt voor Würth als handelaar een bedrijfsgeheim dat principieel niet beschikbaar wordt gesteld aan de besteller. Indien Würth dergelijke informatie in uitzonderlijke gevallen tegenover de besteller heeft meegedeeld, dan dient de besteller deze streng vertrouwelijk te behandelen, niet door te geven aan derden en uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst in het kader waarvan de informatie werd meegedeeld.

XVII. Export Compliance

1. De besteller garandeert geleverde goederen, voor zover deze onder de bepalingen van Art. 12g Verordening (EU) 833/2014 vallen, niet direct of indirect te verkopen, te exporteren of opnieuw uit te voeren naar de Russische Federatie of voor gebruik in de Russische Federatie.

2. De besteller zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de bepaling van de bovenstaande clausule 1 niet wordt gefrustreerd door derden in de verdere handelsketen, in het bijzonder niet door mogelijke wederverkopers.

3. De besteller dient een passend controlemechanisme op te zetten en in stand te houden om te voorkomen dat de bepalingen van bovenstaande clausule 1 door derden in de verdere handelsketen of door mogelijke wederverkopers worden omzeild.

4. Elke schending van de bovenstaande clausules 1, 2 of 3 vormt een wezenlijke schending van het contract en geeft Würth het recht om de leveringsrelatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en reeds aangegane orders onmiddellijk te annuleren. Bovendien vrijwaart de besteller Würth voor alle kosten, aanspraken van derden en andere nadelen (bijv. boetes) die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting volgens deze clausules 1, 2 of 3. Dit geldt niet als de besteller niet verantwoordelijk is voor dit plichtsverzuim. Bovendien heeft Würth het recht om van de besteller een contractuele boete ter hoogte van 5 % van de verkoopprijs van de in strijd met de bepalingen van deze regeling verkochte goederen te eisen. Verdere aanspraken op schadevergoeding blijven hierdoor onaangetast.

5. De besteller is verplicht Würth op de hoogte te brengen van alle inbreuken op de bepalingen van clausules 1, 2 of 3. Op verzoek zal de besteller Würth binnen twee weken alle informatie verstrekken over de naleving van de verplichtingen uit deze clausules. Würth zal het bevoegde gezag op de hoogte stellen van alle inbreuken op de bepalingen van de bovenstaande clausules 1 tot en met 3.

XVIII. Overige

1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn of worden, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De contractanten zijn in een dergelijk geval verplicht om in plaats van de nietige of ongeldige bepaling een werkzame regeling te treffen die het met de ongeldige bepaling nagestreefde doel economisch zo veel mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een hiaat binnen deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

2. Voor deze zakelijke betrekkingen en alle rechtsbetrekkingen tussen Würth en de besteller geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van internationaal eenheidsrecht, in het bijzonder het Weens Koopverdrag (CISG). Voorwaarden en effecten van het eigendomsvoorbehoud conform paragraaf IV vallen onder het recht op de desbetreffende locatie van de goederen, voor zover volgens deze rechtskeuze de toepassing van het Duitse recht ontoelaatbaar of ineffectief is.

3. Indien de besteller een handelaar in de zin van het (Duitse) Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk beleggingsfonds is, is de exclusieve – ook internationaal – bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van Würth in Bad Mergentheim. Würth is echter ook gerechtigd tot het indienen van aanklachten bij de algemene bevoegde rechtbank van de besteller.