Privacyverklaring
Privacyverklaring
Cookies
Cookies

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen bieden een eenvoudig overzicht van alles wat er met u persoonsgegevens gebeurt wanneer u ons bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijke geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Het Sterrenbeeld 35

5215 MK 's-Hertogenbosch

T +31 736291471

F +31 736291995

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

 

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens vastgelegd doordat u ze aan ons mededeelt. Dit kunnen bijv. gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. uw browser, besturingssysteem en het bezoektijdstip). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch wanneer u onze website opent.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de weergave van de website foutloos te laten verlopen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht op inlichtingen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om te verlangen dat de gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Hierover, en voor andere vragen over gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen via het bovenvermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral door middel van cookies en analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. Wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven, kunnen na uw aanmelding als klant de door u geprefereerde producten worden geëvalueerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt een analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover vindt u in onze privacyverklaring onder het kopje 5. Analysetools en reclame.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Gegevensbescherming

Het onderwerp gegevensbescherming is alomtegenwoordig bij de firma . De gegevensbescherming beschermt de personen die schuilgaan achter de gegevens welke door de onderneming worden opgeslagen of verwerkt. De taak van de gegevensbescherming en het primaire doel van Würth Industrie Service GmbH & Co. KG is om de omgang met persoonsgegevens zodanig te laten verlopen dat niemand wordt aangetast in zijn persoonslijkheidsrecht.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) evenals de nieuwe Duitse gegevensbeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) leggen een groot aantal plichten op aan de instanties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt wanneer de AVG dit uitdrukkelijk toestaat. De belangrijkste principes van de AGV zijn:

 • Rechtmatigheid van de verwerking, verwerking te goeder trouw, transparantie
 • Doelbinding
 • Gegevensminimalisering
 • Correctheid van de gegevensverwerking
 • Opslagbeperking en verwijderingsconcepten
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

Verantwoordelijk handelen bij de omgang met persoonsgegevens, maar ook het risicobewust gebruiken van IT-systemen en -toepassingen zijn centrale doelstellingen van Würth Industrie Service GmbH & Co. KG.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijke geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waar wij ze voor gebruiken. Ook wordt het doel ervan toegelicht.

Wij wijzen erop dat er bij de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsfouten kunnen optreden. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Informatieplichten van de verantwoordelijke en rechten van de betrokkenen

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en evt. van zijn plaatsvervanger

De verantwoordelijk instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
T +31 736291471
F +31 736291995

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz@wuerth-industrie.com

 

Doeleinde van de gegevensverzameling, -verwerking of -gebruik

Wij zijn specialist in de handel in montage- en bevestigingsmateriaal. Meer dan 100.000 producten moeten voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Schroeven, schroeftoebehoren, pluggen, chemisch-technische producten, meubel- en bouwbeslag, gereedschap, bevoorradings- en dispensersystemen evenals werkveiligheid worden gewaardeerd door professionele gebruikers. Ons doel is eenvoudig: door persoonlijke serviceverlening, praktische systeemoplossingen en een breed productassortiment het werk van onze klanten vergemakkelijken.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens gebeurt met het oog op dit ondernemingsdoel of ondersteunende nevendoelen, zoals klantadvies.

De onderneming verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend ter voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten, uit legitiem belang, ter naleving van wettelijke verplichtingen of met instemming van de betrokkene.

 

Betrokken groepen en desbetreffende gegevens of gegevenscategorieën

De betrokken groepen zijn

 • huidige medewerkers,
 • voormalige medewerkers,
 • sollicitanten,
 • belanghebbenden,
 • klanten,
 • leveranciers,
 • dienstverleners en
 • overige zakenpartners.

De desbetreffende gegevens omvatten alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken.

Würth Industrie Service GmbH & Co. KG richt zich op haar websites en haar mobiele toepassingen niet op kinderen als doelgroep.

 

Rechtsgrondslag

Verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig wanneer dit door een wet wordt toegestaan, d.w.z. wanneer er een rechtsgrondslag voor is.

Zowel in de AVG als in de BDSG zijn echter nog meer mogelijkheden vastgelegd.

In onze onderneming worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Dit is o.a. het geval

wanneer er toestemming is gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens (art. 6 par. 1 lid a van de AVG),

of

wanneer voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het voorbereiden van een overeenkomst persoonsgegevens verwerkt moeten worden (art. 6 par. 1 lid b van de AVG),

of

wanneer wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken (art. 6 par. 1 lid. c van de AVG),

of

wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een legitiem belang of op grond van een legitiem belang van een derde partij (art. 6 par. 1 lid f van de AVG).

Bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en die van de contractpartijen wordt altijd een strenge maatstaf ten gunste van de betrokkene gehanteerd.

 

Potentiële ontvangers bij gegevensoverdracht

De potentiële ontvangers van overgedragen persoonsgegevens zijn

 • overheidsinstanties, wanneer er een wettelijke plicht bestaat,
 • dienstverleners en andere zakenpartners voor zover dit nodig is om het beoogde doel te bereiken en de wetgeving dit toestaat of gebiedt, of wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven

Gedetailleerde informatie over de overdracht van afzonderlijke soorten gegevens vindt u ook in onze overzichtstabel met toepassingen van uw gegevens.

 

Geplande gegevensoverdracht naar derde landen

Als er gegevensoverdracht naar derde landen noodzakelijk is, gebeurt dit uitsluitend om overeenkomsten af te ronden of uit te voeren - voor zover dit niet in strijd is met de beschermingsbelangen van de betrokkene - waarbij alle privacyvereisten in acht worden genomen. Wanneer het voornemen bestaat om persoonsgegevens over te dragen naar een derde land of naar een internationale organisatie, vindt de gegevensoverdracht plaats op basis van een adequaatheidsbesluit. Als er desondanks een gegevensoverdracht plaatsvindt, wijzen wij erop dat er passende garanties of bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften van kracht zijn en dat er bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en die van de contractpartijen altijd een strenge maatstaf ten gunste van de betrokkene wordt gehanteerd. De documenten waarin de passende garanties zijn vastgelegd, kunnen worden opgevraagd bij de functionaris voor gegevensbescherming op: datenschutz@wuerth-industrie.com.

 

Termijnen voor het verwijderen van gegevens

Het verwijderen van persoonsgegevens gebeurt op basis van de wettelijke of contractuele regelingen voor gegevensverwijdering, onder inachtneming van de wettelijke of contractuele bewaarplichten.

Het verwijderen van persoonlijke gegevens die niet onderhevig zijn aan wettelijke of contractuele bewaar- of verwijderingsplicht, gebeurt direct nadat de gegevens overbodig zijn geworden voor het bereiken van het beoogde doel.

 

Uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming

De betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevensbescherming. Deze rechten worden in het onderstaande toegelicht. Om deze rechten te laten gelden, kunt u de bovenstaande contactgegevens gebruiken.

 

Recht op informatie, correctie en verwijdering

Elke betrokkene heeft het recht om over de desbetreffende persoonsgegevens geïnformeerd te worden door de verantwoordelijke; ook heeft hij het recht op correctie en verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Herroepingsrecht

Elke betrokkene heeft het recht zijn toestemming op elk gewenst moment te herroepen, hetgeen echter de rechtmatigheid van de verwerking die, op grond van de toestemming, tot aan het tijdstip van de herroeping heeft plaatsgevonden, onverlet laat.

 

Klachtrecht

Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat zijn rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden.

 

Recht op informatie

Elke betrokkene heeft het recht om te weten of de beschikbaarstelling van persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven is, dan wel nodig is voor het sluiten van een overeenkomst; ook heeft hij het recht om te weten of de betrokken persoon verplicht is de persoonsgegevens beschikbaar te stellen, en welke gevolgen een niet-beschikbaarstelling zou hebben.

 

Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering

Er vindt een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering plaats. Profilering omvat elk soort geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij de persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen op basis van algoritmen. Er is sprake van een geautomatiseerd individueel besluit wanneer het besluit uitsluitend op basis van algoritmen wordt genomen, zonder dat het door mensen wordt gecontroleerd. In de onderneming gebeurt dit volgens art. 22 van de AVG en de betrokkene kan hier zijn recht doen gelden volgens art. 22 par. 1 van de AVG.

 

Herroeping van de toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiertoe volstaat een eenvoudige informele mededeling per e-mail aan ons. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking onverlet.

 

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuk op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is (in Duitsland) de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waar de onderneming is gevestigd. Een lijst met toezichthouders en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de gegevens die wij op basis van uw instemming of in het kader van een overeenkomst automatische verwerken, aan u of aan een derde te doen overhandigen in een algemeen gangbare en machineleesbare vorm. Als u deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon overhandigt wenst te zien, gebeurt dit alleen voor zover dit technische uitvoerbaar is.

 

SSL- resp. TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke informatie te beschermen, bijvoorbeeld bestellingen of informatieaanvragen die u ons als website-exploitant toezendt, maakt deze website gebruik van SSL- resp. TLS-encryptie. Dat een verbinding versleuteld is, kunt u zien aan de adresregel van de browser: deze verandert van “http://” in “https://”. Bovendien verschijnt er een afbeelding van een hangslot in de adresregel van uw browser.

Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons zendt niet door derden worden meegelezen.

 

Informatie, blokkering, verwijdering

Volgens de wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan, en het doel van de gegevensverwerking; in sommige gevallen hebt u ook het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Hierover, en voor andere vragen over persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum is vermeld.

Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.

U kunt contact met hem opnemen via datenschutz@wuerth-industrie.com.

Er vindt ook gegevensverzameling plaats bij de observatie van openbaar toegankelijke ruimtes d.m.v. optisch-elektronische voorzieningen (videobewaking) op het terrein van Würth Industrie Service GmbH & Co. KG.

De verzamelde beeldgegevens worden direct verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel (het respecteren van de huisregels) of wanneer langere gegevensopslag in strijd is met de beschermingsbelangen van de betrokkenen.

Cookies

Op sommige pagina's van de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "" sessie-cookies"". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer totdat u ze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het opslaan van cookies. Ook kunt u cookies alleen in specifieke gevallen accepteren of in specifieke gevallen dan wel alle gevallen weigeren. Verder kunt u instellen dat de cookies bij het sluiten van de browser worden verwijderd. Wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt, kan dit een nadelige invloed hebben op de functies van de website.

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie of voor het activeren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen overeenkomstig art. 6 par. 1 lid b van de AGV. Würth Industrie Service GmbH & Co. KG gebruikt deze cookies vooral voor de bewerking van uw bestellingen in de online-shop. Als er nog andere cookies worden opgeslagen (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag), worden deze apart vermeld in de privacyverklaring.

Via de volgende link vindt u een overzicht van de actieve cookies: Cookie-aanwijzingen

 

Server-logbestanden

In zogeheten server-logbestanden verzamelt en bewaart de provider van de website automatisch informatie, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze informatie omvat:

 • browsertype en browserversie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de computer van waaraf de toegang heeft plaatsgevonden
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier om informatie vraagt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt, door ons opgeslagen voor het afhandelen van de aanvraag en eventuele vervolgvragen.

De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens vindt plaats op basis van ons legitieme belang om met u, onze klanten, contact te hebben en de kwaliteit van onze adviezen te verbeteren. (art. 6 par. 1 lid f van de AVG). Als het contact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is art. 6 par. 1 lid b van de AVG de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens slaan wij op tot u ons opdraagt deze te verwijderen of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. wanneer de bewerking van uw aanvraag is voltooid). De wettelijke bewaarplicht kan hierop een uitzondering vormen.

 

Registratie in onze online-shop

U kunt zich registreren in onze online-shop om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen met het oog op het gebruik van het desbetreffende aanbieding of de desbetreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte gegevens waarnaar wordt gevraagd bij de registratie, moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijv. in het aanbodvolume of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie vermelde e-mailadres om u hierover te informeren.

De registratie in onze online-shop dient voor het uitvoeren resp. het voorbereiden van een overeenkomst tussen u en Würth Industrie Service GmbH & Co. KG (art. 6 par. 1 lid b van de AVG).

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u bij onze online-shop bent geregistreerd; daarna worden ze verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de onderbouwing, inhoudelijke vormgeving of wijziging van het contract (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit nodig is om het de gebruiker mogelijk te maken een bepaalde dienst te benutten of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Persoonlijke productaanbevelingen

Afhankelijk van de door u gekozen cookie-instellingen op onze website, kan na uw aanmelding uw gebruikshistorie worden gebruikt om productaanbevelingen te doen. Hieronder vallen vooral artikelpagina's en productcategorieën die u op de websites van Würth hebt bezocht of gezocht. U kunt altijd bezwaar maken tegen deze analyse van uw surfgedrag. Houd er rekening mee dat wij u dan via deze browser of andere verkoopkanalen geen productaanbevelingen meer kunnen geven die op u zijn afgestemd.

Het opslaan van cookies voor het aanmaken van persoonlijke productaanbevelingen gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AGV. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van uw gebruikshistorie, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. Door het instellen van uw browser-software kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Wanneer u niet akkoord gaat met het opslaan en gebruiken van uw gegevens, kunt u dit hier uitschakelen. In dit geval wordt er een opt-out cookie opgeslagen in uw browser, die uw gebruikshistorie anonimiseert. Wanneer u uw cookies verwijdert, wordt ook de opt-out cookie verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze website weer bezoekt.

 

Gegevensoverdracht bij contractsluiting voor online-shops, handelaars en goederenverzending

Wij dragen persoonsgegevens uitsluitend over aan derden wanneer dit nodig is voor de contractafwikkeling; dit kan de onderneming zijn die de goederen levert of de kredietinstelling die is belast met de afhandeling van de betaling. Er vindt geen verdere overdracht van de gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Gegevensoverdracht bij contractsluiting voor dienstverlening en digitale content

Wij dragen persoonsgegevens uitsluitend over aan derden wanneer dit nodig is voor de contractafwikkeling; bijv. de kredietinstelling die is belast met de afhandeling van de betaling.

Er vindt geen verdere overdracht van de gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google in de USA verzonden en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van de AVG, art. 6 par. 1 lid f. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

Wij hebben op onze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. In de lidstaten van de Europese Unie en in de landen die deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt uw IP-adres door Google afgekort voordat het naar de USA wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten voor de website-exploitant te leveren. Het door Google Analytics uit uw browser overgenomen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

Browser-plugin

Door het instellen van uw browser-software kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt verwerkt. Dit doet u door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar maken tegen gegevensregistratie

Door op de volgende link te klikken, kunt u verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat de registratie van uw gegevens bij uw toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Opdrachtgegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst over de opdrachtgegevensverwerking gesloten en voldoen nauwgezet aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten ten aanzien van het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden aangemaakt met gegevens over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoeker. Deze gegevens zijn afkomstig uit de op interesse gebaseerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie in uw Google-account altijd uitschakelen via de weergave-instellingen of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden, zoals beschreven onder het punt “Bezwaar maken tegen gegevensregistratie”.

 

Würth webanalyse

Deze website gebruikt functies van de Würth webanalysedienst op basis van de opensourcesoftware Matomo/Piwik. Würth webanalyse maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Hiertoe wordt de door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt voor het opslaan geanonimiseerd. De cookies van de Würth webanalyse worden bewaard op uw computer totdat u ze verwijdert.

Het opslaan van de Würth webanalyse cookies gebeurt op basis van de AVG, art. 6 par. 1 lid f. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. Door het instellen van uw browser-software kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Wanneer u niet akkoord gaat met het opslaan en gebruiken van uw gegevens, kunt u dit hier uitschakelen. In dit geval wordt er een opt-out cookie opgeslagen in uw browser, die voorkomt dat de gegevens van de Würth webanalyse worden opgeslagen. Wanneer u uw cookies verwijdert, wordt ook de opt-out cookie van de Würth webanalyse verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze website weer bezoekt.

 

IP-anonimisering

Wij hebben op onze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres ingekort door Würth. Wij gebruiken deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten te leveren.

 

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze wijze kunnen de op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één eindapparaat (bijv. mobieltje) aan u werden aangepast, ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Als u Google hier toestemming voor hebt gegeven, koppelt Google hiertoe uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze wijze kunnen op elk eindapparaat waarmee u zich aanmeldt bij uw Google-account, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics google-geauthenticeerde IDs van de gebruiker, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens, teneinde doelgroepen voor de apparaatoverkoepelende reclames te definiëren en aan te maken.

U kunt de apparaatoverkoepelende Remarketing/Targeting duurzaam weigeren door in uw Google-account de gepersonaliseerde reclame uit te schakelen; gebruik daarvoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het koppelen van de verzamelde gegevens van uw Google-account gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of weer kunt intrekken (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). Bij gegevensregistraties die niet aan uw Google-account kunnen worden gekoppeld (bijv. omdat u geen Google-account hebt of omdat u daar bezwaar tegen hebt gemaakt), is de gegevensregistratie gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Het legitieme belang is erop gebaseerd dat de exploitant van de website een belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers vanwege reclamedoeleinden.

Meer informatie en de privacyvoorwaarden vindt u in de privacyverklaring van Google op:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze website. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (""Google"").

Met reCAPTCHA willen wij controleren of de gegevens die worden ingevoerd op onze websites (bijv. op een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. het IP-adres, de verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De resultaten van de analyse worden doorgegeven aan Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen geautomatiseerde inbreuken en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Gebruik van Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags worden gemanipuleerd op een oppervlak. De Google Tag Manager implementeert slechts tags. Er worden geen cookies geïnstalleerd en geen persoonsgegevens geregistreerd. De Google Tag Manager activeert andere tags, die eventueel gegevens registreren. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u via de volgende link: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Bing Ads

Wij gebruiken Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation („Microsoft“) dat gebruik maakt van Universal Event Tracking (UET) ten bate van remarketing en voltooiingsmonitoring. Hiertoe wordt er op uw computer een cookie geïnstalleerd wanneer u via Bing of Yahoo op onze website terechtkomt. In dit tekstbestand wordt informatie over het gebruik van onze website (d.w.z. de door u geopende pagina's) gedurende 180 dagen opgeslagen door Bing Ads en daarna verwijderd. Deze informatie omvat o.a. de URL van de bezochte pagina, de URL van de verwijspagina en uw IP-adres. Door gebruik te maken van de remarketing-functie kunnen wij speciaal op u afgestemde aanbiedingen weergeven wanneer u later een zoekopdracht uitvoert via een van de bovengenoemde zoekmachines.

Als u niet akkoord gaat met het verzamelen van deze informatie, kunt u de installatie van cookies uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser. Hierdoor kan de functionaliteit van de website ingeperkt worden. Bovendien kan Microsoft in sommige gevallen d.m.v. zogeheten cross-device-tracking uw gebruikersgedrag op meerdere elektronische apparaten volgen en is daardoor in staat gepersonaliseerde reclame weer te geven op uw Microsoft-webpagina's en -apps. Dit kunt u uitschakelen op https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). De privacyvoorwaarden van Microsoft over de omgang met de verzamelde gegevens vindt u via de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

 

Facebook Pixel

Onze website gebruikt voor conversiemeting de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Hiermee kan het gedrag van de websitebezoekers worden gevolgd nadat zij, door op een Facebook-advertentie te klikken, op de website van de aanbieder terecht zijn gekomen. Daardoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden beoordeeld en voor toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen deze niet koppelen aan de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, conform de Facebook-gegevensverwerkingsrichtlijnen. Hierdoor kan Facebook het inschakelen van advertenties mogelijk maken, zowel op pagina's van Facebook als op pagina's buiten Facebook. Op dit gebruik van de gegevens hebben wij als website-exploitant geen invloed.

In de privacykennisgevingen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketing-functie “Custom Audiences” uitschakelen via de instellingen voor reclameboodschappen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Daartoe moet u aangemeld zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Newslettergegevens

Wanneer u de op de website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met het ontvangen van de Newsletter. Andere gegevens worden niet, of alleen op vrijwillige basis, verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en geven wij niet door aan derden.

De verwerking van de op het Newsletter-aanmeldingsformulier ingevoerde gegevens gebeurt daardoor uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de Newsletter altijd intrekken via de link ""Austragen"" (uitschrijven) in de Newsletter. De intrekking laat de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingactiviteiten onverlet.

De gegevens die u aan ons hebt doorgegeven voor het ontvangen van de Newsletter worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de Newsletter. Na de annulering van de Newsletter worden ze verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden door ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de registratie), blijven hierdoor ongewijzigd.

 

Inxmail

Deze website gebruikt Inxmail voor het verzenden van Newsletters. Aanbieder is Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland.

Inxmail is een dienst waarmee o.a. de verzending van Newsletters georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u hebt ingevoerd voor het ontvangen van de Newsletter worden opgeslagen op de servers van Inxmail in Duitsland.

Als u geen analyse door Inxmail wenst, dient u de desbetreffende Newsletter te annuleren. Hiertoe is een link beschikbaar in elk Newsletter-bericht.

 

Gegevensanalyse door Inxmail

Voor analysedoeleinden bevatten de met Inxmail verzonden e-mails een zogeheten “tracking-pixel” die verbinding maakt met de servers van Inxmail wanneer de e-mail wordt geopend. Op deze wijze kan worden vastgesteld of er een Newsletter-bericht werd geopend.

Bovendien kunnen wij met behulp van Inxmail nagaan of en welke links er worden aangeklikt in het Newsletter-bericht. Alle links in de e-mail zijn zogeheten tracking-links, met behulp waarvan uw muisklikken geteld kunnen worden.

Meer over de analysefuncties van Inxmail vindt u via de volgende link: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

 

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De intrekking laat de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingactiviteiten onverlet.

 

Bewaartermijn

De gegevens die u aan ons hebt doorgegeven voor het ontvangen van de Newsletter worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de Newsletter. Na de annulering van de Newsletter worden ze zowel van onze servers als van de servers van Inxmail verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden door ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de leden-sectie), blijven hierdoor ongewijzigd.

 

Overeenkomst over opdrachtgegevensverwerking

Wij hebben met Inxmail een overeenkomst afgesloten waarin wij Inxmail verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven.

YouTube

Integratie van YouTube-video's

In ons online-aanbod hebben wij YouTube-video's geïntegreerd, die zijn opgeslagen op www.youtube.com en die rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze video's zijn allemaal geïntegreerd volgens de „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus“, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden wanneer u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden er gegevens verzonden. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed. Dit gebeurt wanneer u via een gebruikersaccount bent ingelogd bij YouTube, en ook wanneer u geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld.

Wanneer u niet wilt dat bij YouTube uw gegevens aan uw profiel worden gekoppeld , dient u uit te loggen bij YouTube voordat u de video afspeelt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoefte afgestemde vormgeving van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen; hiertoe dient u zich tot YouTube te richten.

Wij maken gebruik van YouTube om onze online aanbiedingen op aantrekkelijke wijze te presenteren. Dit is een legitiem belang in de zin van de AGV, art. 6 par. 1 lid f.

In de privacyverklaring vindt u meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verwerking daarvan door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegeven ook in de USA en onderwerpt zich aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Maps

Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten weergeven op de website, zodat u eenvoudig gebruik kunt maken van de kaartfunctie.

Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt wanneer u via een gebruikersaccount bent ingelogd bij Google, en ook wanneer u geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wanneer u niet wilt dat bij Google uw gegevens aan uw profiel worden gekoppeld , dient u uit te loggen voordat u op een kaart klikt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoefte afgestemde vormgeving van haar website. Deze verwerking vindt vooral plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) om op de behoefte afgestemde reclame weer te kunnen geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te kunnen informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen; hiertoe dient u zich tot Google te richten.

Wij maken gebruik van Google Maps om onze online aanbiedingen op aantrekkelijk wijze te presenteren en om de door ons op de website vermelde plaatsen gemakkelijk opzoekbaar te maken. Dit is een legitiem belang in de zin van de AGV, art. 6 par. 1 lid f.

In de privacyverklaringen vindt u meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verwerking daarvan door Google Maps. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegeven ook in de USA en onderwerpt zich aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Social share buttons

Op onze website worden zogeheten 'social share buttons' voor de sociale netwerken van Facebook, Google+, Pinterest en de microbloggingdienst Twitter gebruikt. Om uw gegevens te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website, zijn deze buttons geïntegreerd op basis van de „shariff-oplossing“. Hierdoor wordt er geen verbinding met de servers van Facebook, Google, Pinterest en Twitter (""sociale netwerken"") gemaakt wanneer u op onze website een pagina opent waarop zich deze button bevindt. Pas wanneer u actief op een van deze buttons klikt en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk. Wanneer u hierop klikt, ontvangt het sociale netwerk van ons alleen de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel hebt bij het desbetreffende sociale netwerk of momenteel niet bent ingelogd. Daarna stuurt uw browser deze informatie (inclusief uw IP-adres) direct door naar een server van het desbetreffende sociale netwerk, waar het wordt opgeslagen, zonder dat wij daar invloed op hebben. Wanneer u bij het desbetreffende sociale netwerk bent ingelogd, kan uw bezoek aan onze website aan uw profiel worden gekoppeld. Ook wanneer u communiceert met een sociaal netwerk, bijvoorbeeld door op "" vind ik leuk"" te klikken of door de twitter-button te activeren, wordt deze informatie direct doorgestuurd naar een server van het sociale netwerk. Bovendien wordt deze informatie bij de desbetreffende dienst gepubliceerd en soms verder verwerkt. Informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, en over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacykennisgevingen van het desbetreffende sociale netwerk:

Privacykennisgevingen van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacykennisgevingen van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacykennisgevingen van Twitter: https://twitter.com/privacy

Privacykennisgevingen van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Als u niet wilt dat een sociaal netwerk de via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan uw profiel van de desbetreffende dienst, dient u uit te loggen bij de desbetreffende dienst voordat u op een van deze buttons klikt.

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Google+ wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Pinterest wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

 

Bazaarvoice

Deze website gebruikt Bazaarvoice voor het verzenden van productbeoordelingse-mails en voor de verwerking van productbeoordelingen. Aanbieder is Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA.

Met behulp van Bazaarvoice zenden wij u productbeoordelingse-mails met productbeoordelingen van de door u gekochte producten. Voor dit doel worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Bazaarvoice. Uw gegevens worden daar uitsluitend gebruikt voor de personalisering en de verzending van deze e-mails. De gegevens worden niet duurzaam opgeslagen of doorgegeven aan derden. Als u geen productbeoordelingen wenst te ontvangen, dient u deze productbeoordelingse-mail te annuleren. Hiertoe is een link beschikbaar in elke productbeoordelingse-mail.

Informatie over de privacyrichtlijnen van Bazaarvoice vindt u op https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/. Bazaarvoice verwerkt uw persoonsgegeven ook in de USA en onderwerpt zich aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Gegevensanalyse door Bazaarvoice

Voor analysedoeleinden bevatten de met Bazaarvoice verzonden e-mails een zogeheten “tracking-pixel” die verbinding maakt met de servers van Bazaarvoice wanneer de e-mail wordt geopend. Op deze wijze kan worden vastgesteld of er een productbeoordelingse-mail werd geopend.

 

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De intrekking laat de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingactiviteiten onverlet.

 

Bewaartermijn

De gegevens die u aan ons hebt doorgegeven voor de productbeoordeling worden bewaard op de servers van Bazaarvoice totdat de productbeoordeling wordt herroepen of er een verwijderingsopdracht wordt gegeven, waarna worden ze verwijderd. Bazaarvoice gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het verwerken van de productbeoordeling.

 

Overeenkomst over opdrachtgegevensverwerking

Wij hebben met Bazaarvoice een overeenkomst afgesloten waarin wij Bazaarvoice verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven. Overdracht van uw gegevens aan andere bedrijven voor reclamedoeleinden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. de mogelijkheid aan om te betalen via PayPal. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Wanneer u ervoor kiest om te betalen via PayPal, worden de door u ingevoerde betaalgegevens doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG (Toestemming) en art. 6 par. 1 lid b van de AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een overeenkomst). U hebt de mogelijkheid uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk gewenst moment te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten.

De privacyverklaring van Würth Industrie Service GmbH und Co. KG geldt niet voor toepassingen, producten, services, websites of socialmediafuncties van externe aanbieders, die bereikbaar zijn via links die wij om informatieredenen aanbieden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u de website van Würth Industrie Service GmbH und Co. KG, zodat de mogelijkheid bestaat dat er hier door derden informatie over u wordt verzameld of doorgegeven. Würth Industrie Service GmbH und Co. KG heeft geen invloed op de websites van externe aanbieders, geeft geen aanbevelingen voor en doet geen toezeggingen over deze websites resp. hun privacybeleid. Wij raden u daarom aan de privacyrichtlijnen van al deze websites waar u mee communiceert, goed te lezen en te bekijken voordat u toestemming geeft tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.

 

Informatietabel omgang met gegevens/Wat gebeurt er met uw gegevens?

 
Gegevens voor het uitvoeren van uw klantopdracht

Gegevens voor het afwikkelen van de aankoop (transactie)

Gegevens voor de administratie

Gegevens voor de veiligheid

Gegevens voor de bedrijfsactiviteiten

Gegevens voor reclame

Welke gegevens verzamelen wij?

Door de klant geleverde gegevens

Contactgegevens, betalingsgegevens, accountgegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie, veiligheidsinformatie

Contactgegevens, betalingsgegevens, accountgegevens, veiligheidsinformatie, socialmediagegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, bankgegevens, locatiegegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, betalingsgegevens, accountgegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie, veiligheidsinformatie

Contactgegevens, betalingsgegevens, accountgegevens, locatiegegevens, veiligheidsinformatie, socialmediagegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, accountgegevens, locatiegegevens, demografische gegevens, preferenties, socialmediagegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Automatisch verzamelde gegevens

Browsegegevens, demografische gegevens, preferenties, socialmediagegevens, apparaatgegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens
 
Apparaatgegevens
 
Apparaatgegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens, browsegegevens

Apparaatgegevens, toepassingsgegevens, browsegegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens

Informatie uit externe bronnen

Openbaar of commercieel beschikbare gegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens, socialmediagegevens.

Openbaar of commercieel beschikbare gegevens
  
Bedrijfsgerelateerde gegevens, openbaar of commercieel beschikbare gegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens

Openbaar of commercieel beschikbare gegevens, bedrijfsgerelateerde gegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens, socialmediagegevens.

Welke gegevens delen wij?

Delen met Würth ondernemingen

Alle voor de lopende bedrijfsactiviteiten benodigde gegevens.

Delen met dienstverleners

Contactgegevens, accountgegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, betalingsgegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, accountgegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, betalingsgegevens, accountgegevens, veiligheidsinformatie, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, betalingsgegevens, accountgegevens, veiligheidsinformatie, anonieme of geaggregeerde gegevens, bedrijfsgerelateerde gegevens, openbaar of commercieel beschikbare gegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie

Contactgegevens, locatiegegevens, demografische gegevens, preferenties, socialmediagegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie, apparaatgegevens, browsegegevens, openbaar of commercieel beschikbare gegevens, bedrijfsgerelateerde gegevens

Delen met andere derde partijen

Contactgegevens, demografische gegevens, apparaatgegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens, openbaar of commercieel beschikbare gegevens
  
Overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie, apparaatgegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens
 
Locatiegegevens, demografische gegevens, overige informatie t.b.v. eenduidige identificatie, browsegegevens, anonieme of geaggregeerde gegevens

Verwijderingstermijn

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie.

Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

De verwijderingstermijnen m.b.t. cookies staan op de afzonderlijke lijst, die u via de button Gegevensbescherming „Cookies“ vindt.
LegendaContactgegevens: Privé- en/of zakelijke contactgegevens inclusief voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en soortgelijke contactinformatie.
Betaalgegevens: Gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen en voor het voorkomen van fraude, bijv. krediet-/debetkaartnummers, beveiligingscodes en andere afrekeningsinformatie.
Klantaccountgegevens: Informatie in samenhang met het door u aangemaakte klantaccount.
Locatiegegevens: Geologische locatiegegevens voor zover u locatie-gerelateerde diensten hebt geactiveerd of bij de productregistratie informatie over uw locatie hebt vermeld.
Veiligheids- en aanmeldgegevens: Gebruikers-ids, wachtwoorden, wachtwoordhints en dergelijke veiligheidsinformatie die nodig zijn voor de verificatie van uw klantaccount.
Demografische gegevens: Door ons verzamelde of van derden afkomstige demografische gegevens zoals land, geslacht, leeftijd, voorkeurstaal.
Preferenties Informatie over uw voorkeuren en interesses in samenhang met onze producten of diensten (door uzelf vermeld of afgeleid uit de over u beschikbare informatie) en geprefereerde ontvangstwijze voor mededelingen van ons.
Apparaatgegevens: Informatie over uw computer, bijv. besturingssysteem, opslagcapaciteit, regio, taal, tijdzone, modelnummer, ingebruiknemingsdatum, leeftijd en productiedatum van het apparaat, browserversie, computerfabrikant, verbindingspoort, garantiestatus, eenduidige apparaat-ids, advertentie-ids en diverse andere technische informatie afhankelijk van het product.
Socialmediagegevens: Soms stellen wij functies voor social media beschikbaar waarmee u informatie kunt delen op uw sociale netwerken en met ons over diverse socialmediawebsites kunt communiceren. Wanneer u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat er informatie over u wordt verzameld of gedeeld. Wij adviseren u de privacyrichtlijnen en -instellingen van de door u gebruikte socialmediawebsites te controleren om te zien welke informatie er via deze websites wordt verzameld, gebruikt en gedeeld.
Andere eenduidig identificeerbare gegevens: Andere eenduidige informatie van u, zoals informatie die u tijdens persoonlijke, telefonische, online- of e-mailcommunicatie met onze klantkanalen hebt achtergelaten; antwoorden op enquêtes of prijsvragen; of overige informatie die u ons hebt verstrekt om serviceverlening en beantwoording van aanvragen mogelijk te maken. (U bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt, zijn wij echter niet altijd in staat bepaalde diensten te verlenen of uw vragen naar tevredenheid te beantwoorden).
Bedrijfsgerelateerde gegevens: Dit zijn gegevens zoals naam, titel, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer.
Webactiviteitengegevens: Informatie over uw bezoeken aan en activiteiten op onze websites, inclusief de weergegeven content (en advertenties), waarop u hebt gereageerd, het adres van de website van waaruit u bij ons terechtkwam, en overige kliksequenties (bijv. bezochte pagina's, aangeklikte links of aan de winkelwagen toegevoegde artikelen). Deze informatie worden deels verzameld met behulp van automatische registratietools, zoals cookies, webbakens en geïntegreerde weblinks. Meer informatie hierover vindt u onder de button Cookies.
Anonieme of geaggregeerde gegevens: Anonieme antwoorden op enquêtes of anonieme geaggregeerde informatie over het gebruik van onze serviceverlening. Tijdens de verwerking worden uw gegevens mogelijk onderworpen aan een de-identificatieproces resp. een pseudonimiseringsproces, waardoor het bij de huidige stand van de techniek zo goed als onmogelijk wordt om u persoonlijk te identificeren aan de hand van de gegevens.
Informatie uit externe gegevensbronnen: Mogelijk gebruiken wij gegevens van derden die ons geloofwaardig toeschijnen en die openbaar beschikbaar zijn of commercieel kunnen worden verworven. Dergelijke informatie kan ook gegevens omvatten zoals naam, adres, e-mailadres, preferenties, interesses en demografische gegevens. Er kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzameld worden wanneer u via social media toegang krijgt tot uw toepassingen (bijv. wanneer u zich met uw Facebook-informatie of andere socialmedia-informatie aanmeldt bij uw toepassingen). Welke details wij ontvangen, hangt doorgaans af van de privacyinstellingen van uw socialmedia-account. Verder ontvangen wij niet-persoonsgebonden gegevens, zoals geaggregeerde of gede-identificeerde demografische gegevens resp. profielgegevens, van externe aanbieders die bedrijfsgegevens, analyses en software-as-a-service aanbieden.
Overdracht aan andere Würth ondernemingen: Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Würth ondernemingen voor de in de privacyverklaring beschreven doelstellingen.
Overdracht aan dienstverleners: Soms geven wij dienstverleners opdracht om bepaalde aspecten van onze bedrijfsactiviteiten voor ons uit te voeren of te ondersteunen. Deze dienstverleners kunnen in andere landen gevestigd zijn of wereldwijd actief zijn en leveren diensten voor ons zoals kredietkaartafrekening en fraudebestrijding, klantondersteuning, orderafwikkeling, productlevering, personalisering van content, reclame- en marketingactiviteiten (bijv. digitale en gepersonaliseerde reclame), IT-diensten, e-maildiensten, datahosting, incasso en management, training, installatiepartner of verzorgen van websites. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om alle persoonsgegevens die zij van ons ontvangen veilig te bewaren. Ze mogen de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verlenen van diensten waartoe ze van Würth de opdracht hebben gekregen. Verder treffen wij alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle gegevensoverdrachten van uw persoonsgegevens op passende wijze worden beveiligd volgens de geldende wetgeving.
Overdracht aan derden: Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan de volgende instanties: Kredietinformatiebureaus en fraudebestrijdingsbureaus; incassobedrijven (in het geval van uitstaande schulden bij ons); of andere derde partijen zoals onze verkooppartners bij passende informering en toestemming. Als u toestemt in de overdracht van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven, valt het beheer en het gebruik van deze informatie onder de privacyrichtlijnen van desbetreffende bedrijven; deze richtlijnen kunnen verschillen van de richtlijnen en procedures die Würth hanteert.
In een wettelijk kader: Uw persoonsgegevens worden hierbij doorgegeven voor het opsporen van misbruik en het verhelpen van storingen, voor overdracht/informatieverstrekking aan overheidsinstanties en voor overdracht/informatieverstrekking aan houders van auteursrechten en naburige rechten.